Proposition om genomförande av visselblåsardirektivet

3 juni, 2021

Förslaget för implementeringen av EU:s visselblåsardirektiv gick i mitten på april på lagrådsremiss. Förslaget lämnades "utan erinran" av Lagrådet och en färdig proposition kunde därför presenteras den 25 maj. (Läs mer här)

Det är inga stora överraskningar i förslaget, men jämfört med den tidigare visselblåsarlagen (som nu ersätts) finns det en del förändringar. Mest påtagligt är att det blir obligatoriskt för organisationer med mer än 50 anställda att inrätta en visselblåsarkanal, inklusive en del specifika krav på hur rapportering ska kunna ske och vilken typ av oberoende som ska kunna säkras i hanteringen. 

Även vad som betraktas som "visselblåsarärenden" förändras och breddas. En bärande formulering är att det ska finnas ett allmänintresse av att informationen kommer ut. Vad som är ett allmänintresse är inte helt klart, men övergripande sänks tröskeln för vad som ska kunna rapporteras, samtidigt som ambitionen är att få bort ärenden om enskildheter och mer fokusera på systematiska missförhållanden.

Lagen träder enligt förslaget ikraft den 17 december. 

Se alla blogginlägg

By continuing to browse or by clicking ‘OK’, you agree to the storing of cookies on your device to enhance your site experience and for analytical purposes. To learn more about how we use the cookies, please see our cookies policy.