Anonymitet

Anonym rapportering är grunden i skyddet av visselblåsaren och en självklar del av ett seriöst visselblåsarsystem. 

En extern lösning skapar trovärdighet i skyddet för individen, både uppgiftslämnaren och den som pekas ut. Att anonymiteten tas på allvar även vad gäller datalagring och hanteringsrutiner är också en bra grund för att anställda ska se det som meningsfullt att använda kanalen.